Under 2018 lanserar vi en plattform 

för hållbar digitalisering 

Vi är många som är övertygade om att digitalisering bidrar till stärkt konkurrenskraft, ökad innovationsförmåga och hållbar utveckling. Tyvärr finns det ännu inte så många metoder som gör att vi kan mäta att vår övertygelse stämmer. Det vill vi ändra på!

Vi vet att digitalisering kan stimulera innovationsförmågan. Vi är också övertygade att digital transformation på en mängd olika sätt kan bidra till såväl social, som ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Därmed vill vi också med bestämdhet hävda att företag med hög digital mognad är bättre rustade för framgång och stärkt konkurrenskraft.

Vi önskar att det fanns fler metoder och mätetal för att faktiskt fastslå att det är så. Därför bygger vi nu en plattform som kommer att bidra till utvecklingen av nyckeltal för hållbar digitalisering. I plattformen kommer vi att samla ett antal mått som på ett tydligt sätt kommer att spegla kritiska framgångsfaktorer för företag som vill använda digitalisering för att stärka sin innovationsförmåga och utveckla hållbara produkter och tjänster. Vår ambition är att vår digitala plattform ska skapa mått och samla insikter som går att återanvända genom den digitala resans alla faser (se illustrationen nedan).

Till vår modell för digital transformation har vi hämtat inspiration och vägledning från flera håll, bland annat från företagen Prophet och deras Altimeter Research Areas samt Digjourneys mognadsmatris (svart i illustrationen). Vi inspireras också av Kate Raworth’s “Sustainablilty Doughnut” och följer SIS utvecklingen av en standard för innovationsledning.

När vi jobbar med företag och organisationer som vill öka sin digitala mognad, coachas de genom våra program i tre faser (blå cirklar). Genom att jobba med beprövade metoder för kartläggning av nuläge och tydligt avgränsade piloter, skapas en bra grund för kontinuerlig mätning av hållbara digitala resor (grön). Vi ser också till att löpande samla insikter och återanvända kunskapen som kommer ur våra uppdrag. På så sätt ser vi till att insikter hela tiden omsätts av de konsulter och hos de kunder vi jobbar med.

Med digitalisering blir vi smartare tillsammans

Vår plattform bidrar till att många kan dela på insikter från best practice. Våra mätetal gör det också möjligt att jämföra sin framgång med andra.

När vi går in i ett digitaliseringsuppdrag utgår vi från en generell modell och mätmetod för att skapa insikter som kan användas som vägledning och inspiration i alla de organisationer vi arbetar med. De nya insikter som uppstår i våra uppdrag (det finns alltid något nytt att upptäcka och lära) samlas därefter i vår digitala plattform.

Genom att samla data om kopplingar mellan digitalisering och faktiska resultat i relation till affärsnytta, kundvärde, hållbarhet och innovationsförmåga, kan vi bidra till utvecklingen av relevanta nyckeltal.

Företag & Organisationer

Alla ni som bestämt er för att öka er digitala mognad fyller en viktig funktion i vår plattform. Det är era frågeställningar och utmaningar som ska mötas med fungerande metoder, handfasta program och kompetenshöjande utbildningar. I plattformen är det era behov som driver den digitala transformation framåt. De insikter som växer fram genom er medverkan bidrar med driv och kraft till långsiktigt hållbara lösningar.

Frilansande konsulter

Vårt nätverk av frilansande konsulter är de som Coachar Företag och Organisationer med stöd av plattformen. Tillsammans bildar de teamen som har det som krävs för att med både bredd och djup öka den digital mognaden i företag och organisationer. De ser till att coacha, motivera och inspirera och använder plattformen som sin verktygslåda.

Affärspartners

Idag finns en mängd plattformar och system som möjliggör digital transformation. De som utvecklar och implementerar lösningarna har en viktig plats i plattformen. I plattformarna finns kunskapen om kapaciteten och potential. De kan därför bidra till att konkretisera visioner och visa på best practice. I vår plattform kan de presentera sina hållbara lösningar.

Intresseorganisationer

Sverige ska digitaliseras och flera myndigheter erbjuder stöd till ökad digital mognad. Vår plattform matchar aktuella statliga stödinsatser, så att de som ansöker om stöd är väl insatta, förberedda och kan göra det mesta möjliga av bidrag för digitalisering. Vi medverkar i forskningsprojekt för att validera och utveckla våra metoder och dela våra erfarenheter till en nationell nivå.

Vill du medverka i vår pilotfas?

Vi söker er som tillsammans med oss vill ta lead i utvecklingen av de mätetal som gör att vi kan påvisa kopplingen mellan digitaliseringssatsningar, kundvärde, affärsnytta, innovationsförmåga och hållbarhet. Tillsammans utvecklar vi värdet i vår plattform. Intresserad? Kontakta oss via formuläret så återkommer vi med mer information.