Tillit och teknik bygger styrkan i digitala ekosystem

Dagens digitala plattformar och systemlösningar har kapacitet att fungera som digitala ekosystem där helheten blir större än summan av delarna. Det är dock först när vi lärt oss att dra nytta av kapaciteten som vi kan hitta potentialen i de stora mängder data som kan hämtas in och aggregeras. Hur gör man då för att lära sig? Faktum är att svaret finns i naturen.

 

Vad är ett ekosystem?

Jag är utbildad ekolog. Visserligen har jag inte varit verksam som just ekolog sedan slutet på 90-talet, men mina kunskaper om ekosystemens funktioner sitter. Därför är jag också lite känslig och drar öronen åt mig när jag hör slentrianmässiga jämförelser mellan av människan skapade tekniska miljöer och de miljöer som naturen skapat. Nu vill jag dock påstå att vi kommit till en punkt då vi har anledning att göra liknelser mellan i naturen uppkomna ekosystem och de vi skapar med hjälp av digitala plattformar och systemlösningar. Vi har därmed också mycket att vinna på att förstå vad det är som gör att vissa av naturens ekosystem växer sig starka medan andra slås ut.

Vad gör ett ekosystem lönsamt?

I ett ekosystem finns det i regel starka samband och beroenden mellan dem som ryms inom systemets gränser. För individer i ekosystemet ligger fokus på överlevnad – att hitta föda, fixa sin avkomma och undvika att bli uppäten. Men på systemnivå bygger sambanden ofta på utbyte av information. Det kan också handla om att ge stöd eller skydd till andra, för att de ska få utrymme att bidra med sin del till systemet.

Oavsett vilken roll eller funktion man har måste det vara lönsamt för den enskilde att ingå systemet. Det gäller för alla. Oavsett storlek behöver man samverka och dela på systemets tillgångar på ett sådant sätt att det uppstår balans mellan hur mycket man tar, ger och får tillbaka. Det handlar alltså om att hitta en miljö där det finns energi och resurser som räcker till alla som ingår i systemet.

 

Att ta del av data eller att dela med sig av data – det är frågan

Gör vi liknelsen mellan en i naturen avgränsad miljö och ett digitalt system, behöver det digitala systemet precis som naturen ha kapacitet att ta emot och ge tillbaka något i relation till alla behov och krav som finns hos systemets “invånare”. För att hitta sin plats, när en ny livsmiljö utvecklas och etableras, behöver man vara både tydlig, modig och ödmjuk. Den som snabbt kan klargöra varför man är där, vad man vill ha och inte minst vad man kan tillföra till andra, ökar sina chanser att snabbt hitta bundsförvanter för lönsamma utbyten.

Jag har i ett tidigare blogginlägg lyft fram Gapminder som ett strålande exempel på vad vi kan göra när data aggregeras och visualiseras. Med Gapminders stöd får vi information om global utveckling med hjälp av animerad statistik. Stödet ligger i en mjukvara i kombination med Hans Roslings vision om att kunna visa på och förklara komplexa orsaker och samband.

Fortfarande finns en stor tveksamhet till vilken data man delar med sig av och tillgängliggör, och visst finns det fog för att vara restriktiv och försiktig. Inte minst med anledning av de “affärer” vi på senaste tiden sett, där IT-skandalen hos Transportstyrelsen är ett väldigt talande exempel. Informationshantering och balansen mellan vad som ska delas och vad som ska skyddas är en delikat balansgång. Lämnar dock det här med informationshanteringsrisker till framtida blogginlägg och fortsätter på temat om nyttan av digitala ekosystem.

 

Systemen har informationen, men som man frågar får man svar

Under de senaste decenniet har stöden som gör det möjlig för oss att aggregera data utvecklats något enormt. Det sägs att 90% av dagens tillgängliga data har skapats under de senaste två åren och i IBMs rapport “10 Key Marketing Trends For 2017,” lär takten för hur snabbt data genereras att fortsätta öka. Stödsystemens “intelligens” har också uppnått en nivå som gör att de kan hjälpa oss med tolkningar, så att vi kan hämta ut informationen som finns i aggregerad data.

Salesforce AI Einstein och IBMs Watson är exempel på den nya formen av artificiell intelligens som hjälper oss att processa information för att ta fram smarta och personaliserade lösningar som utgår från varje enskild kunds intressen, behov och förväntningar. Men svaren från systemen kommer inte av sig själva. För att kunna dra full nytta av dem behöver vi lära oss att ställa de rätta frågorna. Ställer vi rätt frågor till systemen kan vi få ut information med både bredd och djup.

Men hur ska man veta vad man ska fråga? För att lära sig ställa rätt frågor till “supersystem” som Salesforce AI Einstein och IBMs Watson behöver vi börja utanför systemen. Det handlar nämligen om att i sin organisation hitta förmågorna som gör att vi kan dra nytta av systemen.

Dessa förmågor handlar om att kunna samlas kring en gemensam målbild och dra nytta av varandras kunskaper och kompetenser. När vi jobbar tillsammans, när vår kartbild är den samma och målen är gemensamma, når vi de bästa resultaten.

 

Styrkan i digitala ekosystem handlar mycket om tillit 

Hur det går till när naturens ekosystem interagerar och byter information är så komplext att det många gånger är bortom vår uppfattningsförmåga. Vi fortsätter att förundras över formerna för det samspel och den kommunikation som pågår mellan systemets arter och individer. Så hur lär vi oss av något som är så komplext och subtilt att det är svårt för oss att få grepp om?  

Jag tror att nyckeln till framgång ligger i tillit. Det är när vi litar på att få något tillbaka i relation till den information vi delar med oss av som helheten blir större än summan av delarna. Kan vi hitta digitala miljöer, med en hög grad av tillit mellan de som verkar i systemet, där tekniken får vara den extra dimension av intelligens som hjälper oss att förstå blir tekniken möjliggörande. Utmanande men möjligt.

För oss i Next State Labs är visionen om att skapa ett ekosystem där vi – tillsammans med våra kunder, vårt konsultnätverk och våra partners – blir smartare tillsammans en viktig drivkraft.

 

 

 

Vill du veta mer?

Mer om vårt ekosystem för digital transformation >

 

Skrivet av:

Eva Stattin, CMO och grundare.